Napísali o nás | RadioLAN
INTERNET TV TELEFONOVANIE
 
FIRMY
 
Ďalšie informácie
Môj RadioLAN WebMail
ZÁKAZNÍCKA LINKA 02/3300 4000  office@radiolan.sk       TECHNICKÁ PODPORA: 02/3300 4111 podpora@radiolan.sk

RadioLAN v tlači

 1. Pozrite si 10 najväčších internetových poskytovateľov na Slovensku
 2. TouchIT - Regulačný úrad - 10 najväčších poskytovateľov
 3. Najviac užívateľov malo pevný širokopásmový internet od Slovak Telekom
 4. Slováci sa najviac pripájali na internet cez DSL Slovak Telekom
 5. Rebríček desiatich najväčších slovenských poskytovateľov pripojenia
 6. Jednotný telekomunikačný trh 2014 - Správa RÚ SR
 7. Biznis lokálnych providerov 2013: Radosti a strasti v regiónoch
 8. Čím prerazí 4. operátor? Mestami a „pravými“ dátami
 9. Test: Verejné wifi sú v Bratislave pomalé
 10. RadioLAN nakupoval na Liptove, aj Záhorí
 11. ALPI: Dávajte si pozor na reklamné triky
 12. RadioLAN: Vyjadrenie k zníženiu poplatkov za frekvencie
 13. Operátori budú od apríla za frekvencie platiť o 60 % menej
 14. TÚ SR znova zníži úhrady za frekvencie
 15. Nižšie prepojovacie poplatky zlacnia služby alternatívnych operátorov
 16. Regulácia prepojovacích poplatkov vyvoláva rôzne reakcie
 17. Regulácia prepojovacích poplatkov vyvoláva rôzne reakcie
 18. Regulácia prepojovacích poplatkov vyvoláva rôzne reakcie
 19. Regulácia prepojovacích poplatkov vyvoláva rôzne reakcie
 20. Silná slnečná búrka – čo jedných straší, iných teší
 21. Silná slnečná búrka – čo jedných straší, iných teší
 22. Mobilní operátori aj občania by mohli byť s poplatkom za predĺženie licencií spokojní
 23. Ministerstvo vnútra SR chce poskytovateľom predĺžiť čas na uchovávanie prevádzky
 24. Ani tvrdšie povinnosti nedokážu nahradiť ostražitosť spotrebiteľov
 25. Budeme telefonovať lacnejšie?
 26. LTE rýchlo rastie. Zatiaľ bez Slovenska

Zverejnené tlačové správy

 1. Jednotný telekomunikačný trh - správa RÚ
 2. Nárast predaja December
 3. Pozor na spotrebiteľské zmluvy
 4. Pripomienky 2600 MHz
 5. Mobilne licencie
 6. Uchovávanie informácii
 7. Erupcie na slnku
 8. Poplatky za prepojenie
 9. Poplatky za frekvencie
 10. Dávajte si pozor na reklamné triky