RadioLAN
INTERNET TV TELEFONOVANIE
 
FIRMY
TECHNICKÁ PODPORA
02/3300 4111
podpora@radiolan.sk

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Vážený zákazník,
vzhľadom na novú úpravu ochrany osobných údajov, ktorá vstúpila do účinnosti od 25.05.2018, Vám v prílohe sprístupňujeme prehľadné informácie o spôsobe spracúvania osobných údajov našich zákazníkov.

Nakoľko Vám poskytujeme služby, ku ktorým sú Vaše osobné údaje potrebné, tak pri spracúvaní vašich osobných údajov sa naša spoločnosť RadioLAN, spol. s r.o. riadi zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákonom . 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v nasledovných prípadoch.

Skupina Osobné údaje: Účel spracúvania: Právny základ spracúvania: Údaj v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) Zákona
1 meno, priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia, číslo OP alebo iného dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo; v prípade fyzickej osoby - podnikateľa aj obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ-DPH, údaje o fyzických osobách konajúcich menom právnickej osoby (napr. konatelia, iní štatutári); kontaktné údaje (telefón a kontaktná adresa ak sa líši od adresy trvalého pobytu) - uzavretie zmluvy o poskytovaní elektronických komunikačných služieb a plnenie záväzkov z nej vyplývajúcich, plnenie ostatných zákonných a zmluvných povinností;
-· ďalšie účely uvedené v § 56 ods. 3 ZoEK, tj. zmeny zmluvy, jej ukončenie alebo prenesenie čísla (pri telefónnych službách), fakturácia, prijímanie a evidencia platieb, pohľadávok a postupovania pohľadávok a vypracovania zoznamu účastníkov
-· identifikácia zmluvných strán
- osobitné zákony (ZoEK, účtovné a daňové predpisy, Občiansky zákonník)
- plnenie zmluvy uzavretej s našim zákazníkom
- v rozsahu nevyhnutných identifikačných údajov zákazníka aj ochrana našich oprávnených záujmov
- zákonné požiadavky nevyhnutné pre uzavretie zmluvy v zmysle ZoEK;
- účastník je povinný uvedené osobné údaje poskytnúť; pokiaľ ich neposkytne, nemôžeme uzavrieť zmluvu a poskytovať telekomunikačné služby v zmysle ZoEK (internet, VoIP, serverhousing, atď).
- v rozsahu zmlúv, ktorých predmetom nie je telekomunikačná služba, sú nevyhnutným údajom základné identifikačné údaje k uzavretiu zmluvy a kontaktné údaje (email, tel.)
2 miesto pripojenia zákazníka (ak sa líši od miesta trvalého pobytu) pokiaľ sa tento údaj uvádza v špecifikácii príslušnej služby v zákazníckej zmluve (napr. u pripojení k internetu, VoIP, digitálnej TV) - zriadenie služby na požadovanom mieste, servis u zákazníka, odpojenie služby
- posúdenie technických možností a parametrov poskytovania služby požadovanej záujemcom v danej lokalite
- osobitný predpis (ZoEK)
- plnenie predmetu zmluvy uzavretej s našim zákazníkom
- u niektorých služieb (internet, VoIP, TV) je uvedenie miesta pripojenia podstatnou náležitosťou zmluvy, bez ktorej nie je z logiky veci možné uzavrieť zmluvu a poskytovať služby; u týchto služieb ide o zmluvnú aj zákonnú požiadavku, ktorú je dotknutá osoba povinná uviesť, inak jej nebude môcť byť služba zriadená
3 Audiozáznamy z telefónnych hovorov na zákaznícku linku spoločnosti RadioLAN, spol. s r.o. - · uzatváranie nových zmlúv, príp. zmeny alebo ukončenie existujúcich zmlúv prostredníctvom telefónu
- preukázanie obsahu zmluvy so zákazníkom, riešenie a zachytenie obsahu a presného času nahlásených porúch, reklamácií a inej komunikácie medzi zákazníkmi a RadioLAN, spol. s r.o.
- osobitný predpis (ZoEK, Občiansky zákonník),
- plnenie predmetu zmluvy uzavretej s našim zákazníkom
- ochrana našich oprávnených záujmov
- zákonná aj zmluvná požiadavka
- dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť tieto údaje (t. j. volať na zákaznícku linku), ale v takom prípade musí všetku komunikáci RadioLAN, spol. s r.o. viesť písomnou formou, príp. emailom, a to vrátane reklamácií a nahlasovania porúch, zmien, atď.
4 Klientske (zákaznícke) číslo vygenerované spoločnosťou RadioLAN, spol. s r.o. (ID zakaznika), číslo Zmluvy - umožnenie klientom prístup do zákazníckej zóny na webovej stránke RadioLAN, spol. s r.o. (www.radiolan.sk) za účelom zvýšenia komfortu zákazníkov
- číslo zmluvy sa používa na zjednodušenie administratívy pri identifikácii klientov (napr. pri telefonických rozhovoroch), servisoch a riešení reklamácií; k jednoznačnej identifikácii služby a zákazníka
- plnenie predmetu zmluvy uzavretej s našim zákazníkom
- ochrana našich oprávnených záujmov
- zmluvná požiadavka potrebná k plneniu každej zákazníckej zmluvy - číslo zmluvy so zákazníkom je povinným údajom na každej uzatváranej zmluve, bez nej nie je možné zmluvu s nami uzavrieť
- klientske číslo má každý zákazník, ide o nevyhnutný údaj k plneniu predmetu zmluvy
5 Emailová adresa zákazníka - ako pri skupine č. 1
- zasielanie elektronických faktúr
- priamy marketing
- oznamovanie výpadkov, porúch či obmedzení v dostupnosti služby
- oznamovanie podstatných zmien VOP a iných skutočností a úkonov
- rýchly a efektívny komunikačný prostriedok so zákazníkmi
zákon (ZoEK), plnenie zmluvy, oprávnený záujem RadioLAN, spol. s r.o., príp. aj súhlas zákazníka udelený v uzavretej zmluve - zákonná požiadavka (ZoEK) a zmluvná požiadavka potrebná k plneniu povinností uvedených v zákazníckej zmluve, ide o povinný údaj získavaný od zákazníkov
6 IP adresa (u služieb, kde sa IP adresa technicky prideľuje) a v prípade, ak sa IP adresa v konkrétnom prípade môže považovať za osobný údaj - technická realizácia požadovanej služby (bez IP adresy nie je možné vybrané služby poskytovať) - ZoEK (§ 63 ods. 5) - plnenie zmluvy - u vybraných dátových služieb, kde sa IP adresa prideľuje, je to nevyhnutná požiadavka (tento osobný údaj prideľuje prevádzkovateľ z titulu poskytovania služby)

Spracúvanie vykonávame za účelom:

  • vypracovania cenových ponúk, objednávok, zmlúv
  • starostlivosti o zákazníka
  • poskytovania informácií o produktoch a všetkom, čo je pre vás doležité

Ak sa domnievate, že akékoľvek osobné údaje, ktoré máme o vás, sú nesprávne alebo neúplné, tak nás môžete požiadať o sprístupnenie týchto informácií, opravu alebo o ich vymazanie. Požiadavku na prístup k osobným údajom je možné vybavovať niektorou z nasledujúcich metód:

Ak stále máte pocit, že vaše osobné údaje neboli riadne spracúvané v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, môžete sa obrátiť na Úrad pre ochranu údajov a podať sťažnosť tam.