Základné informácie o spoločnosti a ponúkaných službách | RadioLAN
INTERNET TV TELEFONOVANIE
 
FIRMY
TECHNICKÁ PODPORA
02/3300 4111
podpora@radiolan.sk
ZÁKAZNÍCKA LINKA
02/3300 4000
office@radiolan.sk

Základné informácie


Tieto informácie sú zverejňované spoločnosťou RadioLAN, spol. s r.o. (ďalej aj ako „spoločnosť RadioLAN“ , alebo len “RadioLAN”) na základe § 42 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej „Zákon“) v spojení s čl. IV. bod 2 ods. 1 Všeobecného povolenia č. 1/2014 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Identifikačné údaje podniku

  • Obchodné meno: RadioLAN, spol. s r.o.
  • Sídlo spoločnosti: Kuklovská 9, 841 05 Bratislava
  • IČO: 35 892 641


Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 32392/B

PORUCHY: 02/33004111
E-mail: office@radiolan.sk

Pobočka Bratislava
Borská 6
841 04 Bratislava - Karlova Ves
Tel: 02 / 3300 4000
Fax: 02 / 3300 4001
Pobočka Myjava
Hurbanova 664/20
907 01 Myjava
Tel: 034 / 2300 400
Pobočka Trnava
NUKLEÓN /terasa/, Jána Bottu 5944/2
917 01 Trnava
Tel: 033 / 2300 400
Pobočka Dunajská Streda
OSP Danub /prízemie vľavo/ Kračanská cesta 40
929 01 Dunajská Streda
Tel: 031 / 3700 200
Pobočka Nitra
Hlavná ulica 957/32
951 35 Veľké Zálužie
Tel: 037 / 230 4001
Pobočka Trenčín
Zlatovská 22
911 05 Trenčín-Zlatovce
Tel: 032 / 3700 300

Otváracie hodiny
Pondelok 8:00 - 17:00
Utorok 8:00 - 17:00
Streda 8:00 - 17:00
Štvrtok 8:00 - 17:00
Piatok 8:00 - 15:00
Sobota, Nedeľa zatvorené

Otváracie hodiny na pobočke Nitra - Veľké Zálužie sú denne pondelok až piatok od 8:00 do 12:00 (alebo po telefonickej dohode na 037/2304001)

2. Rozsah ponúkaných služieb

Spoločnosť RadioLAN poskytuje široké portfólio elektronických komunikačných služieb. Podrobnosti o celom portfóliu ponúkaných služieb sú k dispozícii na Predajných miestach spoločnosti RadioLAN a na www.radiolan.sk, a to najmä v príslušných Tarifách a Všeobecných podmienkach dosupných v sekcií Dokumenty a tarify. Podrobnejšie informácie a doplnkové informácie sú dostupnou formou popísané v doplňujúcej sekcii Časté otázky.

3. Štandardné zmluvné podmienky

Štandardné zmluvné podmienky poskytovania elektronických komunikačných služieb sú určené najmä vo Všeobecných podmienkach a v Tarifách pre príslušné služby.

Informácie o prípadnom minimálnom trvaní zmluvy (tzv. viazanosť) a o možnosti jej ukončenia sú uvedené v príslušných dodatkoch k zmluvám o poskytovaní verejných služieb (pričom dĺžka doby viazanosti je určená v závislosti od konkrétnej komerčnej ponuky), alebo v prípadoch bez viazanosti vo Všeobecných podmienkach príslušných ku každej službe.

Podrobnejšie informácie a doplnkové informácie sú dostupnou formou popísané v doplňujúcej sekcii Časté otázky.

4. Štandardné ceny

Štandardné ceny s informáciou o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobností o uplatňovaných štandardných zľavách, osobitných a cielených systémoch taríf, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, priame poplatky súvisiace s prenosom čísel alebo iných identifikátorov sú uvedené v Tarifách, k príslušným službám.

Podrobnejšie informácie a doplnkové informácie sú dostupnou formou popísané v doplňujúcej sekcii Časté otázky.

Spoločnosť RadioLAN neposkytuje žiadne osobitné služby pre zdravotne postihnutých užívateľov, alebo pre užívateľov s osobitnými sociálnymi potrebami.

5. Reklamačný poriadok a mechanizmy na urovnanie sporov

Reklamačný poriadok týkajúci sa reklamácií elektronických komunikačných služieb spoločnosti RadioLAN je uvedený v príslušných Všeobecných zmluvných pomienkach na konkrétnu službu, ktorej sa reklamácia týka. Osobitný dokument “Reklamačný poriadok – služby” je dostupný na stránke Dokumenty a tarify.

Reklamačný poriadok týkajúci sa tovaru predaného spoločnosťou RadioLAN je uvedený na stránke Dokumenty a tarify.

Spoločnosť RadioLAN má záujem a úsilie riešiť akýkoľvek prípadný spor s účastníkom prednostne mimosúdnou cestou, t.j. vzájomnou dohodou.

V prípade, že zákazníkove reklamačné konanie týkajúce sa tovaru alebo služieb bolo ukončené, a zákazník nie je spokojný s vyriešením reklamácie, môže sa s podnetom obrátiť na telekomunikačného ombudsmana, ktorý sa ním bude zaoberať. Riešenie sporu telekomunikačným ombudsmanom je mechanizmom urovnania sporov, ktorý je vedený spoločnosťou RadioLAN.

V prípade, že reklamačné konanie týkajúce sa výlučne elektronických komunikačných služieb bolo ukončené, a účastník nie je spokojný s vyriešením reklamácie, môže sa s podnetom obrátiť na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb s návrhom na začatie mimosúdneho riešenia sporu v zmysle Zákona.

V prípade uznania reklamácie na tovar ma zákazník právo na jedno z nasledujúcich plnení: opravu tovaru, výmenu tovaru, primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie kúpnej ceny, a to všetko podľa okolností konkrétneho prípadu a v zmysle Reklamačného poriadku dostupného na stránke “Dokumenty a tarify” a platnej legislatívy.

V prípade uznania reklamácie na elektronické komunikačné služby má účastník v zmysle platnej legislatívy a príslušných Všeobecných podmienok právo na bezplatné odstránenie porúch v poskytovaní elektronickej komunikačnej služby, ktoré nezavinil a na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania verejnej služby zavineného spoločnosťou RadioLAN; toto právo musí uplatniť u spoločnosti RadioLAN najneskôr do jedného mesiaca po obnovení poskytovania elektronickej komunikačnej služby.

6. Druhy ponúkaných servisných služieb

Servisné služby sú pre rôzne programy poskytované na rôznej úrovni a s rôznou časovou dostupnosťou. Popis postupov a pravidiel pre efektívne riešenie servisov sú zverejnené v dostupnej forme v sekcií Časté otázky a v dokumente “Reklamačný poriadok – služby”, ktorý je dostupný v sekcii Dokumenty a tarify.

7. Informácie o zmenách podmienok

Spoločnosť RadioLAN informuje účastníkov o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania spôsobom ich zverejnenia na www.radiolan.sk. V prípade podstatných zmien zmluvných podmienok spoločnosť RadioLAN v zmysle platnej legislatívy a spôsobom stanoveným v príslušných Všeobecných podmienkach oznámi účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred podstatnú zmenu zmluvných podmienok a zároveň ho informuje o jeho práve odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak účastník tieto zmeny neakceptuje. Oznámenie podstatnej zmeny zmluvných podmienok je spoločnosť RAdioLAN oprávnená urobiť písomne, elektronickou poštou, SMS správou alebo telefonicky. Oznamovacia povinnosť je splnená aj oznámením účastníkovi, že došlo k podstatnej zmene zmluvných podmienok a kde sa s týmito zmenami môže podrobne oboznámiť.

8. Informácie o postupoch zameraných na meranie a riadenie prevádzky

Informácie o postupoch uplatňovaných spoločnosťou RadioLAN, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb, ak sú uplatňované vo vzťahu k príslušnej službe, sú uvedené v dostupnej forme v sekcií Časté otázky k príslušnej službe.

9. Informácie o produktoch a službách určených pre zdravotne postihnutých účastníkov

Spoločnosť RadioLAN neposkytuje/nemá v ponuke žiadne osobitné služby pre zdravotne postihnutých užívateľov, alebo pre užívateľov s osobitnými sociálnymi potrebami.

10. Informácie o kvalite služieb

Informácie o kvalite služieb spoločnosti RadioLAN pre koncových používateľov sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a v príslušnej časti tarify pre danú službu, ktoré sú dostupné v sekcii “Dokumenty a tarify” Doplnkové informácie a informácie v zrozumiteľnej a dostupnej forme sú uvedené v sekcii Časté otázky.

11. Informácie o platných cenách vo vzťahu k službám s osobitnými cenovými podmienkami

Informácie o všetkých platných cenách vo vzťahu k službám s osobitnými cenovými podmienkami sú uvedené v tarife k príslušným službám dostupnej v sekcii Dokumenty a tarify.

12. Informácie týkajúce sa prístupu k sieti internet

Informácie týkajúce sa prístupu k sieti internet, ktoré je spoločnosť RadioLAN povinná zverejňovať v zmysle prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014, ako sú: parametre pripojenia vo vlastnej sieti, politika spravodlivého užívania a parametre riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku sú uvedené v príslušnej tarife dostupnej v sekcii “Dokumenty a tarify” k danej službe pri konkrétnej službe, ktorej sa parametre majú týkať. Popis riadenia prevádzky dostupnou formou je zverejnený v sekcii Časté otázky.

13. Informácie o postupoch spoločnosti RadioLAN v prípade neplatenia faktúr

Spoločnosť RadioLAN má v zmysle zákona právo na úhradu za poskytnuté služby. V prípade, ak je účastník v omeškaní s úhradou za poskytnuté služby aj napriek upozorneniu spoločnosti RadioLAN a uplynutiu dodatočnej primeranej lehoty, je spoločnosť RadioLAN v zmysle Zákona oprávnená pristúpiť k prerušeniu alebo obmedzeniu poskytovania služieb. V prípade, ak dôjde z tohto dôvodu k porušeniu záväzku viazanosti, je spoločnosť RadioLAN oprávnená vyúčtovať účastníkovi zmluvnú pokutu vo výške a za podmienok dohodnutých v zmluve, resp. príslušnom dodatku s viazanosťou. Podrobné podmienky o postupoch spoločnosti RadioLAN v prípade neplatenia úhrad za poskytnuté služby sú uvedené vo Všeobecných podmienkach pre príslušnú službu. Poplatky za upomienku, odpojenie služieb z dôvodu neplatenia a pod., sú uvedené v tarife pre príslušnú službu dostupnej v sekcii Dokumenty a tarify.

14. Informácie o maximálnej prenosovej rýcholosti

Informácie o maximálnej prenosovej rýchlosti smerom k používateľovi a od používateľa pri službách umožňujúcich prístup na internet sú uvedené v príslušnej časti tarify danej služby. Tarify sú prístupné v sekcií Dokumenty a tarify. Popis zrozumiteľnou a dostupnou formou je zverejnený v sekcii Časté otázky.

15. Informácie o regulácií sieťovej prevádzky

Informácie o pravidlách a opatreniach na reguláciu sieťovej prevádzky (napríklad pravidlá správneho využívania služieb, agregácia, blokovanie, filtrovanie) a tiež informácie o vplyve ich uplatnenia na využívanie služby koncovým používateľom sú uvedené najmä vo Všeobecných podmienkach a v tarifách služieb pre danú službu. Uvedené dokumenty sú prístupné v sekcii Dokumenty a tarify. Doplnkové informácie a informácie v zrozumiteľnej a dostupnej forme sú uvedené v sekcii Časté otázky.